Platforma e-learningowa | Centrum Edukacji Sp. z o.o.

You are not logged in. (Login)
 
 
 
 
KKZ

Nowa forma kształcenia - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Od września 2012 r. proponujemy naukę na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych w ramach kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik technologii chemicznej.

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Znowelizowane przepisy o Systemie Oświaty, które obowiązują od 1 września 2012 r., definiują kwalifikacyjny kurs zawodowy jako kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji organizaowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje K1 (A.06) i K2 (A.56) skutkuje otrzymaniem dyplomu technika technologii chemicznej.

Część zajęć jest realizowana poprzez nauczanie na odległość (e-learning) za pośrednictwem Internetu. W związku z tym konieczne jest posiadanie przez uczestnika KKZ możliwości samodzielnego odbioru treści i komunikowania się za pomocą sieci Internet z prowadzącymi zajęcia na KKZ.